Kayıtları devam eden eğitimler:

2018 Bütüncül Yönetim Eğitimi duyurusu ve kayıtları için tıklayınız.

2018 Toprak Mikrobiyolojisi Çobanlığı Eğitimi duyurusu ve kayıtları için tıklayınız.

Eğitimler 

BÜTÜNCÜL YÖNETİM EĞİTİMİ
ONARICI TARIMA GİRİŞ EĞİTİMİ
GELİR GETİRİCİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BAHÇECİLİK EĞİTİMİ (Uygulamalı)
MİKROBİYOLOJİ ÇOBANLIĞI SANATI EĞİTİMİ
MİKROBİYOLOJİ ÇOBANLIĞI SANATI İLERİ SEVİYE UYGULAMALI EĞİTİMİ
 • Bütüncül Yönetim Eğitimi 3 ana modülden oluşmaktadır. Her modülün yer ve tarihleri farklıdır. Yer ve tarih bilgilerine yukarıdaki linkten ulaşılabilir.
 • Giriş eğitimini başarıyla tamamlayanlar, eğitimin ardından Anadolu Meraları ekibinden 2018 yılı içinde toplam 1 saatlik ücretsiz çevrimiçi/telefonla danışmanlık alma hakkı edinirler.
 • İleri Düzey Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, eğitimin ardından Anadolu Meraları ekibinden 2018 yılı içinde toplam 1 saatlik ücretsiz çevrimiçi/telefonla danışmanlık alma hakkı edinirler.
 • Bütüncül Yönetim müfredatının en güncel ve gelişmiş halinin Savory Enstitüsü tarafından tanınan uluslararası sertifikayla akredite eğitmenler tarafından sunulmaktadır.
 • Ücret ve kayıt esaslarına yukarıda linkler aracılığıyla ulaşılabilir.

Giriş Eğitimi Modülü (İstanbul), 4 gün

 • Eğitim kontenjanı sınırlıdır.

Eğitimin içeriği

 • Bütüncül Yönetim nedir? Hangi ilkeler üzerine kuruludur?
 • “Bütüncül Bağlam” nedir, nasıl kurgulanır?
 • “Bütün” nedir, hangi adımlarla oluşturulur?
 • Ekosistemler hangi süreçlerle, nasıl işler?
 • Ekosistemleri etkileyebileceğimiz araçlar ve bunların farklı koşullardaki etkileri nelerdir?
 • Çok bilinmeyenli, yoğun, sıkışık süreçlerde (ekoköy kurmak, çok-çeşitli ziraat, hayvancılık/otlatma, kısıtlı kaynaklarla azami etkin iş planlaması ve takibi, vs...) kısa vadeli ve uzun vadeli kararlar nasıl alınabilir, nasıl uygulanır?
 • Bütüncül Finansal Planlama'nın temel ilkeleri ve yaklaşımı nedir?
 • Bütüncül Arazi Planlaması'nın temel ilkeleri ve yaklaşımı nedir?
 • Bütüncül Otlatma Planı'nın temel ilkeleri ve yaklaşımı nedir?
 • Bütüncül Ekolojik/Biyolojik Gözlemleme'nin temel ilkeleri ve yaklaşımları nedir?

Eğitim sonunda katılımcılar,

 • Bütüncül Yönetim uygulayacakları “Bütün”leri doğru şekilde tanımlayıp belirlemiş,
 • Bütüncül Bağlamları'nı oluşturmuş,
 • 4 ekosistem süreci hakkında temel bilgileri edinmiş,
 • Farklı iklimsel/ekolojik özellikteki arazilerde hangi ekosistem araçlarının hangi sonuçları doğuracağını öğrenmiş,
 • Farklı arazi ve üretim biçemlerinde hangi süreçlerin kullanılıp sonuç alabileceği konusunda bilgi sahibi olmuş,
 • Bütüncül Yönetim'in ana omurgası olan “yeni karar alma algoritmasını” uygulamalı olarak öğrenmiş ve sınamış,
 • Finansal Planlama ve ardından gelen diğer modüllere hazır hale gelmiş olurlar.

Bütüncül Yönetim Giriş Eğitimi’ni almak, Bütüncül Yönetim Finansal Planlama ve İleri Düzey Eğitimleri’ne katılım için önkoşuldur.

Bütüncül Yönetim Finansal Planlama Modülü (İstanbul), 4 gün

Bütüncül Yönetim Finansal Planlama Eğitimi, Bütüncül Yönetim’in önemli bir bileşeni. Yönettiğiniz bütün ne ölçekte ve hangi doğrultuda (kar amacı güden, gütmeyen, hayır amaçlı oluşum...) olursa olsun, bütünün ekonomik ve nansal sağlığı, onarıcı ve adil bir üretimi devam ettirebilmek için mutlaka gerekli.

Bu eğitimde şu soruların cevabı aranır:

 • İşletmeniz, ekolojik yerleşkeniz ya da çifliğiniz için sürdürülebilir, adil ve katmadeğer yaratan bir finansal planlamanın baştan sona tüm adımları, detaylı ve uygulamalı olarak nasıl gerçekleştirilir?
 • Dışsal ve içsel ekonomik kırılganlıklara, belirsizliklere karşı dirençli ve hatta anti-kırılgan bir bütün oluşturmak/yönetmek somut olarak nasıl mümkün?Farklı ölçek, kaynak ve bağlamlar için en uygun başlangıç girişimleri neler olabilir?
 • Maliyetleri düşürmek için hangi yöntemler uygulanabilir?
 • Para ve diğer kaynakların, bereket yaratacak geri-beslemeli döngülerle, en verimli şekilde kullanılması için nasıl bir izlek takip edilir?
 • Farklı girişim ve üretim modellerinin bütüncül kapsamlı maliyet tespiti nasıl yapılır? Mali- yetler, adil ve onarıcı perspekti ni bozmadan nasıl indirilebilir? Verimlilik nasıl arttırılabilir?
 • Yapılan planlama nasıl takip edilir, planlamanın dışına çıkıldığında ne gibi önlemler alınabilir? Nakit akışının sağlıklı ilerlemesi nasıl sağlanır?
 • Mevcut Türkiye ve dünya ekonomilerinde maliyet analizleri, fiyatlandırma modellerinden örnekler neler?

Bütüncül Yönetim Finansal Planlama Eğitimi’ni almak, Bütüncül Yönetim İleri Düzey Eğitimi’e katılım için önkoşuldur.

Bütüncül Yönetim İleri Düzey Eğitimi Modülü (Çerkezköy), 7 gün

 • Eğitim kontenjanı sınırlıdır.

İleri Düzey Eğitimi şu modüllerden oluşur, toplam 7 gündür:

Bütüncül Planlı Otlatma (4 gün), Bütüncül Arazi Planlaması (1.5 gün), Ekolojik Gözlem (1.5 gün)

Bu eğitimde şu soruların cevabı aranır:

 • Hazırladığınız bütüncül bağlam ve idare ettiğiniz kaynaklar doğrultusunda uygun arazi planlaması nasıl yapılır?
 • Hayvancılık ve/veya hayvanlarla entegre, çok-katmanlı üretim modelleri için, iklim ve araziye uygun tasarım için hangi izlekler kullanılabilir?
 • Farklı mevsimsel/topografik/ flora ve toprak koşullarında, sosyal ve ekonomik bağlamınıza uygun bütüncül bir otlatma planı hazırlamanın baştan sona tüm adımları, detayları ve uygulaması nasıl gerçekleşir?
 • Ziraat (ekim), meyvelik ve bağlık alanlarda toprak verimi nasıl arttırılır, çok-katmanlı, entegre ve verimli tarım nasıl yapılabilir?
 • Bütüncül Yönetim’le hayvan idaresi nasıl yapılır? Besleme maliyetlerinin düşmesi ve hayvanların “ekonomik performansı”nın konvansiyonel üretim bandına çıkması nasıl sağlanır?
 • Arazinin yıl boyunca ekolojik olarak gözlemlenmesi, veri toplama, verilerin işlenmesi süreçlerinin baştan sona tüm adımları, pratik detayları nedir, nasıl gerçekleşir?
 • Nihai arazi planı nasıl yapılır, kısa vadeden uzun vadeye, ekonomik şartlara uygun ve optimum etkinlikte arazi planlaması yapmanın baştan sona adımları, detayları ve uygulaması. 

Tüm bunların yanısıra, sürünüzün eğitiminden açık alanda pratik ve düşük maliyetli su sistemlerine, yenilenebilir ot miktarını gözle ölçmekten elektrikli çit kurumunun pratik detaylarına, araç-gereç kullanımı/üretiminden ekonomik fizibiliteye kadar sahada karşılaşılan sorunlara ve olanaklara yönelik ucuz/yaratıcı ve etkin çözümler ve Anadolu Meraları'nın mevcut deneyimi de paylaşılacak.

(İstanbul veya civarı, Şubat ayı), 2 gün

Eğitimin içeriği

 • Bu eğitimde insan-insandışı doğa ilişkisi ve özellikle tarım ve arazi yönetimi özelinde somut ekolojik, ekonomik ve toplumsal süreç ve dinamiklerini irdeleyeceğiz.
 • Amacımızı şöyle tanımlıyoruz: “Tarım, gıda ve arazi yönetimi özelinde bugünün sistem ve paradigmasının somut bir “durum tespitini” yapmak; onarıcı Tarım ve dahil olduğu yeni paradigmayı ve bunun arkaplanını tartışmak ”
 • Katılımcıların,
  • Kırsal yaşam ve tarımsal üretimle, gıda, enerji ve makro-ekonomi bağlamında mevcut sistemin temel sorunları
  • “Yeni paradigma”nın temel farklarıyla getirdiği çözüm önerileri,
  • Tarımsal üretimin ekonomik ve ekolojik yapısı,
  • Etik bir tarım anlayışının temel öğeleri,
  • Toplumsal örgütlenmenin temel dayanak noktaları ve benzer konularda genel bir çerçeve oturtmalarını hedefliyoruz

(İstanbul yakınları, Mart ayı), 3 gün

 • Eğitim kontenjanı 20 kişi ile sınırlıdır.

Eğitimin içeriği

 • Topluluk destekli bahçecilik, kent çeperindeki köylerde üretim, şehir bahçeciliği örnekleri
 • Kutu sistemi gibi ürünleri tüketicilere ulaştıran sistemler hakkında bilgiler
 • Bahçecilik uygulaması
  • Tohumdan nasıl fide yapılır?
  • Toprak nasıl hazırlanır?
  • Toprakta ne, nasıl ekilir?
  • Sulama, çapalama, bitki bakımı gibi konularda uygulamalar

(İstanbul yakınları, Bahar veya Yaz dönemi), 5 gün

 • Eğitim kontenjanı 17 kişi ile sınırlıdır.

Eğitimin içeriği

Dengeli ve çeşitliliğe sahip bir “Toprak Gıda Ağı” sayesinde araziniz/bahçenizin, bitkisel üretimi, hastalıklara karşı direnci, besin tutma ve dönüşümü etkinliği, su tutma kapasitesi, toprak stabilizasyonu, istenmeyen/ardıllığı düşük otların azalım hızı, toprağa karbon gömme kapasite ve hızı, toksik madde yokedim kapasitesi artar ve güçlenir.

Artık sık sık duyduğumuz Soil Food Web (Toprak Gıda Ağı), toprak mikrobiyolojisi, Kompost çayı ve toprak mikroskopisi konuları üzerine düzenlediğimiz bu eğitimin sonunda,

 • Toprak Gıda Ağı'nın nasıl çalıştığını anlayacak,
 • Yüksek kaliteli kompost, kompost özütü ve kompost çayı yapımının temel süreçlerini arazide uygulayarak öğrenecek,
 • Toprağı canlandıran bu uygulamaların doğru zamanda ve doğru şekilde uygulanmasını pratik ederek deneyimleyecek,
 • Mikroskop eğitimiyle Toprak Gıda Ağı'nı oluşturan unsurlarının ve hazırladığınız kompost özütlerinin analizini yaparak doğru uygulamalar yapma yetisini kazanacak,
 • Bahçeniz ve arazinizden getirdiğiniz toprak örneklerini eğitmen eşliğinde gözlemleyip ihtiyaçlarınızı anlayabileceksiniz.

(İstanbul yakınları, Bahar veya Yaz dönemi), 5 gün

 • Eğitim kontenjanı 15 kişi ile sınırlıdır.
 • Katılımcıların toprak mikrobiyolojisi konusunda temel bilgilere sahip olmak gerekmektedir.

Eğitimin içeriği

Microbiyoloji Çobanlığı Sanatı Eğitiminde değinilen konuların uygulamaları

Başarıyla Tamamlanmış Eğitimler

 • ‎Bütüncül Yönetim Eğitimi
  (2014, Anadolu Meraları Uygulama Arazisi, Çanakkale)
 • Bütüncül Yönetim Semineri
  (2014, Sarayönü Ziraat Odası, Konya)
 • Bütüncül Yönetim Eğitimi
  (2015, Anadolu Meraları Uygulama Arazisi, Çanakkale)
 • Bütüncül Yönetim Eğitimi – İngilizce
  (2015, Anadolu Meraları Uygulama Arazisi, Çanakkale)
 • Bütüncül Yönetim Eğitimi
  (2015, Bjällansås Gård, İsveç)
 • Bütüncül Yönetim Eğitimi
  (2015, Ridgedale Permaculture, İsveç)
 • Onarıcı Tarım'a Giriş Eğitimi
  (2015, İstanbul Permakültür Kolektifi)
 • Dünya Ahvali ve Onarıcı Tarım'a Giriş
  (2016, çevrimiçi)
 • Mikrobiyoloji Çobanlığı Sanatı
  (2016, Gündönümü Çiftliği, Çatalca)
 • Bütüncül Yönetim Eğitimi
  (2016, Anadolu Meraları Uygulama Arazisi, Çanakkale)